Kroki Nautika d.o.o. | Jabukovac 16a | 10000 Zagreb
  • Email: kroki@kroki.hr
  • +385 (0)1 48 34 608
  • +385 (0)1 48 34 609
  •  +385 (0)91 22 02 582
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PricesSail boat

Model Berths Security deposit
1.1.-26.4.24
27.4.-3.5.24
4.5.-10.5.24
11.5.-17.5.24
18.5.-24.5.24
25.5.-31.5.24
1.6.-7.6.24
8.6.-14.6.24
15.6.-21.6.24
22.6.-28.6.24
29.6.-5.7.24
6.7.-12.7.24
13.7.-19.7.24
20.7.-26.7.24
27.7.-2.8.24
3.8.-9.8.24
10.8.-16.8.24
17.8.-23.8.24
24.8.-30.8.24
31.8.-6.9.24
7.9.-13.9.24
14.9.-20.9.24
21.9.-27.9.24
28.9.-4.10.24
5.10.-11.10.24
12.10.-30.12.24
31.12.24-18.4.25
19.4.-25.4.25
26.4.-2.5.25
3.5.-9.5.25
10.5.-16.5.25
17.5.-23.5.25
24.5.-30.5.25
31.5.-6.6.25
7.6.-13.6.25
14.6.-20.6.25
21.6.-27.6.25
28.6.-4.7.25
5.7.-11.7.25
12.7.-18.7.25
19.7.-25.7.25
26.7.-1.8.25
2.8.-8.8.25
9.8.-15.8.25
16.8.-22.8.25
23.8.-29.8.25
30.8.-5.9.25
6.9.-12.9.25
13.9.-19.9.25
20.9.-26.9.25
27.9.-3.10.25
4.10.25 >
Bavaria C 38 6 1,500.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,900.00 € 3,100.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 3,600.00 € 3,700.00 € 3,900.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,900.00 € 3,800.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,400.00 € 2,100.00 € 1,900.00 € 2,100.00 € 1,800.00 € 18,002,100.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,900.00 € 3,100.00 € 3,250.00 € 3,300.00 € 3,600.00 € 3,700.00 € 3,900.00 € 4,100.00 € 4,100.00 € 4,100.00 € 4,000.00 € 3,900.00 € 3,800.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,100.00 € 1,900.00 € 1,900.00 €
Bavaria C 38 6 1,500.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,900.00 € 3,200.00 € 3,100.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 3,800.00 € 3,200.00 € 3,300.00 € 3,500.00 € 4,200.00 € 4,100.00 € 4,000.00 € 3,900.00 € 3,500.00 € 3,300.00 € 3,100.00 € 2,800.00 € 2,500.00 € 2,200.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € - 2,100.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria C 42 6 2,000.00 € 1,800.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 3,100.00 € 3,350.00 € 3,500.00 € 3,000.00 € 3,900.00 € 4,000.00 € 3,400.00 € 4,400.00 € 3,600.00 € 3,600.00 € 4,300.00 € 4,250.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 2,900.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,600.00 € 2,800.00 € 3,100.00 € 3,350.00 € 3,500.00 € 3,600.00 € 3,900.00 € 4,000.00 € 4,200.00 € 4,400.00 € 4,400.00 € 4,400.00 € 4,300.00 € 4,250.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 2,900.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € 2,100.00 €
Bavaria Cruiser 33 6 1,000.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,600.00 € 1,650.00 € 1,800.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 1,800.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,050.00 € 1,850.00 € 1,750.00 € 1,450.00 € 1,350.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,600.00 € 1,650.00 € 1,800.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,050.00 € 1,850.00 € 1,750.00 € 1,450.00 € 1,350.00 € 1,100.00 € 1,100.00 €
Bavaria Cruiser 34 5 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,100.00 € 2,500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 1,800.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,300.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €
Bavaria Cruiser 34 5 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,200.00 € 1,900.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 2,500.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,300.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €
Bavaria Cruiser 34 5 1,000.00 € 1,300.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,650.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € 2,500.00 € 2,200.00 € 3,000.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 3,000.00 € 2,850.00 € 2,400.00 € 2,550.00 € 2,350.00 € 2,300.00 € 2,000.00 € 1,600.00 € 1,600.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,600.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,800.00 € 1,950.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,450.00 € 2,550.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,800.00 € 2,950.00 € 2,950.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,150.00 € 1,900.00 € 1,600.00 € 1,600.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,700.00 € 1,850.00 € 1,950.00 € 2,200.00 € 2,350.00 € 2,500.00 € 2,750.00 € 2,850.00 € 2,950.00 € 3,050.00 € 2,950.00 € 3,000.00 € 3,350.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 3,350.00 € 2,900.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 2,900.00 € 2,600.00 € 2,550.00 € 2,300.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,350.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,150.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 2,850.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,100.00 € 3,000.00 € 2,950.00 € 2,900.00 € 2,650.00 € 2,550.00 € 2,450.00 € 2,200.00 € 1,950.00 € 1,650.00 € 1,650.00 € 1,500.00 € 1,350.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,150.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 2,850.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,100.00 € 3,000.00 € 2,950.00 € 2,900.00 € 2,650.00 € 2,550.00 € 2,450.00 € 2,200.00 € 1,950.00 € 1,650.00 € 1,650.00 €
Bavaria Cruiser 41 7 1,500.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 2,800.00 € 3,850.00 € 3,800.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 41 7 1,500.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 2,300.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,900.00 € 3,000.00 € 3,350.00 € 3,450.00 € 2,900.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,550.00 € 3,250.00 € 3,100.00 € 2,850.00 € 2,700.00 € 2,450.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 46 9 2,000.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,900.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 4,100.00 € 4,450.00 € 4,450.00 € 3,500.00 € 3,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 4,700.00 € 4,650.00 € 3,800.00 € 4,450.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 2,900.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 46 9 2,000.00 € 2,000.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,100.00 € 3,400.00 € 2,850.00 € 3,600.00 € 3,300.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 2,800.00 € 3,600.00 € 3,400.00 € 3,300.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,500.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,000.00 € 1,800.00 € - 1,800.00 € 1,800.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bavaria Cruiser 51 11 2,000.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,300.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,900.00 € 5,200.00 € 5,200.00 € 5,300.00 € 4,200.00 € 5,800.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 4,900.00 € 5,900.00 € 4,800.00 € 4,500.00 € 4,600.00 € 4,500.00 € 4,200.00 € 3,800.00 € 3,300.00 € 3,300.00 € 3,300.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oceanis 41.1 8 1,500.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 2,300.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,950.00 € 3,000.00 € 3,350.00 € 3,450.00 € 3,450.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,750.00 € 3,550.00 € 3,000.00 € 3,250.00 € 3,100.00 € 2,850.00 € 2,700.00 € 2,450.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € 1,900.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oceanis 41.1 8 1,500.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,850.00 € 3,850.00 € 3,300.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oceanis 45- 4 cab 10 2,000.00 € 2,100.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,800.00 € 2,900.00 € 3,200.00 € 3,400.00 € 3,500.00 € 3,800.00 € 4,100.00 € 4,200.00 € 3,300.00 € 3,600.00 € 4,600.00 € 4,600.00 € 4,500.00 € 4,450.00 € 3,500.00 € 3,800.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,000.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,100.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oceanis 45- 4 cab 10 2,000.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,100.00 € 3,300.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 3,100.00 € 4,100.00 € 3,300.00 € 3,600.00 € 3,700.00 € 4,500.00 € 4,400.00 € 4,350.00 € 3,500.00 € 3,700.00 € 3,600.00 € 3,300.00 € 2,900.00 € 2,400.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oceanis 46.1 12 2,000.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,300.00 € 4,500.00 € 4,900.00 € 5,000.00 € 5,200.00 € 4,700.00 € 5,500.00 € 5,000.00 € 5,500.00 € 5,500.00 € 4,500.00 € 4,800.00 € 4,700.00 € 4,400.00 € 3,900.00 € 3,500.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 33i 6 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,500.00 € 1,550.00 € 1,700.00 € 1,900.00 € 1,950.00 € 1,800.00 € 2,300.00 € 2,000.00 € 1,800.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,250.00 € 2,250.00 € 1,950.00 € 1,750.00 € 1,650.00 € 1,350.00 € 1,250.00 € 1,100.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 349 8 1,500.00 € 1,100.00 € 1,250.00 € 1,450.00 € 1,550.00 € 1,650.00 € 1,800.00 € 1,900.00 € 2,100.00 € 2,250.00 € 2,450.00 € 2,550.00 € 2,200.00 € 2,000.00 € 2,750.00 € 2,750.00 € 2,700.00 € 2,500.00 € 2,450.00 € 2,200.00 € 2,100.00 € 1,950.00 € 1,750.00 € 1,500.00 € 1,300.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € - 1,100.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 349 8 1,500.00 € 1,150.00 € 1,200.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 1,900.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,650.00 € 2,450.00 € 2,400.00 € 2,150.00 € 2,050.00 € 1,900.00 € 1,700.00 € 1,450.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 1,150.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun odyssey 379 performance 8 1,500.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,350.00 € 1,650.00 € 1,850.00 € 1,950.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,600.00 € 2,650.00 € 2,700.00 € 2,200.00 € 2,850.00 € 2,850.00 € 2,800.00 € 2,650.00 € 2,600.00 € 2,400.00 € 2,250.00 € 2,150.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,950.00 € 1,650.00 € 1,450.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 410 8 1,500.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,850.00 € 3,850.00 € 3,800.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 2,300.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 1,950.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 440 10 2,000.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,400.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 3,500.00 € 3,600.00 € 3,850.00 € 4,100.00 € 4,250.00 € 4,500.00 € 4,700.00 € 4,700.00 € 3,800.00 € 4,550.00 € 4,500.00 € 4,250.00 € 3,900.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 2,650.00 € 2,650.00 € 2,250.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 479 10 2,000.00 € 2,200.00 € 2,100.00 € 2,200.00 € 2,750.00 € 3,050.00 € 3,500.00 € 3,650.00 € 3,700.00 € 3,850.00 € 3,500.00 € 3,650.00 € 4,650.00 € 4,750.00 € 4,750.00 € 4,750.00 € 4,400.00 € 4,400.00 € 4,000.00 € 4,150.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,300.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 490 12 2,000.00 € 2,900.00 € 3,150.00 € 3,350.00 € 3,750.00 € 4,100.00 € 4,450.00 € 4,650.00 € 5,000.00 € 5,250.00 € 5,300.00 € 4,400.00 € 5,850.00 € 5,950.00 € 6,100.00 € 6,200.00 € 6,200.00 € 6,000.00 € 5,650.00 € 5,350.00 € 5,200.00 € 4,850.00 € 4,200.00 € 4,200.00 € 3,300.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 509 12 2,000.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,700.00 € 3,100.00 € 3,500.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,300.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,800.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,300.00 € 4,600.00 € 4,550.00 € 4,000.00 € 4,050.00 € 3,650.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sun Odyssey 519 12 2,000.00 € 2,500.00 € 2,700.00 € 3,100.00 € 3,400.00 € 3,600.00 € 3,800.00 € 4,100.00 € 4,250.00 € 4,500.00 € 4,700.00 € 4,900.00 € 4,800.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 5,100.00 € 4,900.00 € 5,400.00 € 5,000.00 € 4,700.00 € 4,400.00 € 4,200.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Catamaran

Model Berths Security deposit
1.1.-26.4.24
27.4.-3.5.24
4.5.-10.5.24
11.5.-17.5.24
18.5.-24.5.24
25.5.-31.5.24
1.6.-7.6.24
8.6.-14.6.24
15.6.-21.6.24
22.6.-28.6.24
29.6.-5.7.24
6.7.-12.7.24
13.7.-19.7.24
20.7.-26.7.24
27.7.-2.8.24
3.8.-9.8.24
10.8.-16.8.24
17.8.-23.8.24
24.8.-30.8.24
31.8.-6.9.24
7.9.-13.9.24
14.9.-20.9.24
21.9.-27.9.24
28.9.-4.10.24
5.10.-11.10.24
12.10.-30.12.24
31.12.24-18.4.25
19.4.25 >
Lagoon 450 12 2,500.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,400.00 € 4,000.00 € 4,500.00 € 4,800.00 € 5,000.00 € 4,000.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 7,100.00 € 5,300.00 € 7,400.00 € 7,400.00 € 6,500.00 € 7,900.00 € 6,800.00 € 6,500.00 € 6,400.00 € 5,500.00 € 4,700.00 € 3,800.00 € 3,800.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € - 4,000.00 €

Motor boat

Model Berths Security deposit
1.1.-26.4.24
27.4.-3.5.24
4.5.-10.5.24
11.5.-17.5.24
18.5.-24.5.24
25.5.-31.5.24
1.6.-7.6.24
8.6.-14.6.24
15.6.-21.6.24
22.6.-28.6.24
29.6.-5.7.24
6.7.-12.7.24
13.7.-19.7.24
20.7.-26.7.24
27.7.-2.8.24
3.8.-9.8.24
10.8.-16.8.24
17.8.-23.8.24
24.8.-30.8.24
31.8.-6.9.24
7.9.-13.9.24
14.9.-20.9.24
21.9.-27.9.24
28.9.24 >
Merry Fisher 895 6 2,000.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 2,900.00 € 2,900.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,400.00 € 3,400.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 2,400.00 €

 

IN PRICE INCLUDED: VAT 13%, dinghy, bedding and bed linen, kitchenware, deck and cockpit cushions.

LOCATION: Marina "Dalmacija" Bibinje-Sukošan, 7 km south of Zadar

CHECK IN: Saturday FROM 17:00 h
CHECK-OUT: Saturday TILL 09:00 h. the clients must return the boat to the marina with a full tank by 07:30 h, and they must leave the boat with all of their belongings by 09:00 h at the latest

NOTICE: The contracted diver arrives at 17:00h on Fridays and at 08:00h on Saturdays. For any out-of-schedule diving activities, there will be an additional charge of 50 €.

Obligatory requirement:

Valid Croatian or International skipper's licence for sailing at sea + VHF licence

Obligatory Extras:

Transit log (bed linen, final cleaning, gas, dinghy):
2 cabins 210€
3 cabins 240€
4 cabins 270€
5 cabins 300€
Catamaran 330€
Motorboat 230€

Tourist tax - paid strictly in cash
Adults: 1,33€/person/day
Children: 12 – 18 years 0,67€/person/day
Children: up to 12 years free

Deposit (or deposit insurance): by cash or credit card (Visa, Mastercard)
the deposit amount is to be paid by a single credit card, it cannot be split and charged to more than one card

Optional extras:

Blister for boats up to 40 feet: 150€ / week + 1.500€ deposit
Blister for boats 40 feet and over: 200€ / week + 1.500€ deposit
Outboard engine 2,5HP/3,5HP: 100€ / week - PRIVATE OUTBOARDS ARE NOT ALLOWED!
Outboard engine 5HP: 150€ / week - PRIVATE OUTBOARDS ARE NOT ALLOWED!
Towels: 8€/set ( 1 big + 1 small towel)
Safety net: 100€
Generator 2,4 kW: 80€ / week
Generator 4,5 kW built-in on : SO 479 Beluna, Bavaria Cruiser 46 Penelope and Vera 3, SO 440 Petra, Lagoon 450 Double Trouble II
Watermaker only for SOD 479 Beluna: 350€ / week
Ice maker 220 V - 2,2 l / 12 kg of ice / day: 40 € / week - can be used only when connected to shore power
WI FI 7GB: 20€ / week
Skipper on monohulls: 180€ - 220€ / day + provisions
Extra bed linen (if ordered): 8€ / set
Stand up paddle (SUP): 90€ / week, reservation in advance
Overnight (in low season only) if possible: 200 €
Automatic life vests 15€/week/person
Regatta surcharge (minimum charter price for a regatta is that of a full week): 20% surcharge on the price of a full week + a double deposit, to be paid strictly in cash (deposit insurance is not possible for regattas)

PETS& ARE NOT ALLOWED

Priority package

Check-in at 13:00h - the offer is limited to a maximum of 5 boats per Saturday:
2&3 cabins 100€
4&5 cabins 150€

In case of impossibility of service, Kroki Nautika reserves the right to unilaterally refund the money paid in respect of the agreed service "Priority package", and in this case the client is not entitled to claim any further pecuniary or non-pecuniary damages on the grounds of impossibility of fulfilment of agreed service.

Deposit insurance

for the deposit amount of 1000 € - 1500 €
300 € / week (cash, non-refundable) + 400 € (cash or credit card, refundable)

for the deposit amount of 2000 € - 2500 €
350 € / week (cash, non-refundable) + 400 € (cash or credit card, refundable)

Deposit insurance does not cover the loss or damage of the OB engine, dinghy or SUP.
Deposit insurance does not apply for motor boats.

Discounts

Early booking discount as displayed in the booking system
Repeating client 5%
2 week charter discount 5%
3 week charter discount 10%
Multiple bookings discount 5%
Boat show discont 5%
Max discount per booking 20%

PAYMENT CONDITIONS:

50% 7 days after confirmation
50% to be paid 30 days before charter date at the latest

TRANSFER PRICES

Split airport- Marina Sukošan for 1-8 persons (van) 200€/oneway

Zadar airport- Marina Sukošan for 1-4 persons (car) 40€/oneway
Zadar airport- Marina Sukošan for 5-8 persons (van) 45€/oneway

* if you are 4 persons travelling with a lot of luggage, please consider booking a van instead of a car.

INFORMATION AND BOOKING:

tel: + 385 1 48 34 609, fax: + 385 1 48 34 610

Email: kroki@kroki.hr

Safe Stay in Croatia Partner login Easy Way
This site uses cookies to provide a better user experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More about cookies can be found here.
I agree.